Algemene voorwaarden

Artikel 1. Blaauw en opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan, degene die de opdracht heeft verstrekt; Onder Blaauw:

Albertus Blaauw, h.od.n. M.K.T. Bouw & Timmerwerken

Zaak drijvende te Nieuwe Pekela

Aan de Harm van der Laanweg 2

Alle betalingen dienen aan het hierboven in sub 1 vermelde kantooradres te geschieden. Artikel 2. Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De offertes zullen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever aan Blaauw verstrekte tekeningen, dan wel op andere wijze door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen en/of te leveren werk, modellen, tekeningen, omschrijvingen e.d. zijn overgelegd, is Blaauw

niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, wanneer mocht

blijken dat het niet getoonde gedeelte van de opdracht meer werk en/of materialen zou vergen, dan waarop bij het calculeren van de prijs redelijker­wijs mocht worden gerekend.

Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, heeft Blaauw het recht Een vergoeding te berekenen voor de gemaakte kosten der calculatie.

Een opdracht bindt Blaauw eerst nadat hij deze schriftelijk heeft bevestigd, Dan wel wanneer hij met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Kennelijke vergissingen in de offerte van Blaauw ontheffen deze van Leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever alsdan rechten kan laten doen gelden op eventuele schadevergoeding.

Artikel 3. Wijzigingen in de opdracht

Wijzigingen in een verstrekte opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of Mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, welke wijzigingen hogere kosten veroorzaken dan waarop bij het doen van de offerte kon worden gerekend, zullen aan de opdrachtgever extra worden berekend. Wijzigingen welke kostenbesparend uitvallen, zullen leiden tot een lager door Opdrachtgever te betalen bedrag.

Verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk en tijdig Worden ingediend. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht verlangd, kunnen tot het gevolg Hebben dat een eventueel vastgelegde opleveringstermijn wordt overschreden, Zonder dat alsdan de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding verkrijgt. Wanneer wijzigingen mondeling zijn opgedragen, is de tenuitvoerlegging Daarvan voor risico van de opdrachtgever. Artikel 4. Eigendommen van de opdrachtgever

Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van die Blaauw door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal Blaauw dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt. Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Wanneer hij dit risico gedekt wil zien, dient hij voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen. Wanneer de opdrachtgever aan Blaauw materialen levert die nog verwerkt of bewerkt moeten worden, vervalt het eventuele uitschot tijdens ver- of bewerking, aan Blaauw. Bij levering van materialen door opdrachtgever worden verpakkingen, emballage e.d. eigendom van Blaauw op het moment van levering. Wanneer zaken moeten worden afgevoerd geschiedt dat voor rekening van de opdrachtgever

Artikel 6. Verzending van het uitgevoerde werk

Bij Franco levering zal steeds voor de goedkoopste wijze van transport worden gekozen. De goederen worden vervoerd voor risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Betalingen

Betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting, binnen 14 of 30 dagen na factuurdatum. Blaauw heeft het recht, gedurende het uitvoeren van de opdracht, tussentijdse nota’s te zenden en voor aanvang der werkzaamheden een voorschot te declareren van maximaal 60% van het totaal te verwachten eindbedrag. Alle door Blaauw gezonden tussentijdse nota’s, of voorschotnota’s, dienen te worden voldaan conform het bepaalde onder het eerste lid van artikel. Blaauw is gerechtigd voor, dan weltijdens het uitvoeren van de opdracht Voldoende zekerheid voor betaling te verlangen, en Blaauw heeft het recht de Uitvoering van opdracht te staken, wanner hem deze zekerheid niet wordt Geboden. Bij niet betaling door de opdrachtgever van een nota binnen 14 dagen na factuurdatum, komt Blaauw een rentevergoeding toe van 1,5% per maand, te berekenen over het volledig openstaande bedrag. Bij niet betaling van de nota binnen 60 dagen na factuurdatum, is Blaauw gerechtigd derden met invordering van het verschuldigde te belasten. Alle inningkosten, zowel de gerechtelijke als wel de buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden gefixeerd op minimaal 15% van openstaande bedrag, dit met een minimum van € 35,00 Artikel 8. Retentierecht

Wanneer Blaauw goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is Blaauw gerechtigd deze goederen onder zich te houden, tot voldoening van alle kosten die Blaauw heeft besteed ter uitvoering van opdracht van de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

Artikel 9. (Op)leveringstermijn

De door Blaauw met de opdrachtgever overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als bij benadering en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk ander is overeengekomen.

Artikel 10. Annuleringen

Indien de opdrachtgever een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij aan Blaauw verschuldigd alle door deze redelijkerwijs gemaakte onkosten, (kosten van voorbereiding, opslag e.d.) en bijaldien, wanneer Blaauw dit wenst, van Blaauw af te nemen alle goederen die Blaauw voor de bewuste opdracht reeds besteld en ontvangen had. De opdrachtgever in bovendien gehouden alsdan aan Blaauw de voor deze geleden winstderving te vergoeden.

Artikel 11. Afname

De opdrachtgever is verplicht de door Blaauw uitgevoerde opdracht, terstond nadat Blaauw de opdrachtgever er bericht van heeft gedaan dat de opdracht is uitgevoerd, in ontvangst te nemen. Wanneer ten gevolge van het niet afnemen door de opdrachtgever van de gereed gekomen opdracht, de onderhavige goederen door Blaauw moeten worden opgeslagen, dan komen de kosten van opslag voor rekening van de opdrachtgever. Zodra de goederen ter afhaling gereed staan, heeft Blaauw recht op betaling, (of reeds eerder wanneer tussentijdse nota’s zijn gezonden) waarbij Blaauw Zich het recht van retentie zoals beschreven onder artikel 8, voorbehoudt. Artikel 12. Termijn voor reclameren

Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 14 dagen na ontvangst van de nota, dan wel binnen 14 dagen nadat Blaauw de werkzaamheden bij de opdrachtgever heeft beëindigd. De termijnen van reclameren zal voor de opdrachtgever niet bindend zijn, indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlening behoeft. Eventuele reclames zullen alleen gelden voor mankementen aan de door Blaauw geleverde installaties, goederen, en/of vertragingsschade. Blaauw heeft het recht voor ondeugdelijk werk goed werk in de plaats te leveren, en de opdrachtgever verplicht zich Blaauw hiervoor een redelijke termijn te gunnen. Blaauw is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in modellen tekeningen en/of materialen, welk hem door de opdrachtgever of derden zijn verstrekt. Gebreken en/of reclames, gebaseerd op een deel van het uitgevoerde werk dan wel op een deel van de geleverde goederen, geven de opdrachtgever niet goederen, geven de opdrachtgever niet de geheel verrichte het recht werkzaamheden af te keuren, dan wel en/of alle goederen af te keuren. De reclame zal zich bij een degelijke calamiteit beperken tot dat deel waarop de reclame betrekking heeft. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte e.d. gevengeen reden tot afkeuring. Ondergeschikte veranderingen [b.v. kleine modelveranderingen] van of aan de door Blaauw geleverde artikelen/ goederen, geven geen reden tot afkeuring. Bij een niet tijdig ingediende reclame vervalt het recht op garanties zoals omschreven in de artikel 13 van deze voorwaarden. Reclames schorten eventuele verplichtingen van de opdrachtgever aan Blaauw niet op. Geldvorderingen van blaauw op de opdrachtgever mogen niet door reclames worden gecomposteerd. De aansprakelijkheid van Blaauw gaat nimmer verder en zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat in voorkomende gevallen door de verzekering van Blaauw wordt uitgekeerd. Artikel 13. Garanties

Blaauw garandeert de aan hem opgedragen werkzaamheden te zullen uitvoeren op die wijze dat aan het eindproduct de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid en betrouwbaarheid mogen worden gesteld, èèn en ander conform de geldende voorschriften. Op door Blaauw (door)geleverde goederen, artikelen, installaties, machines, e.d. geeft Blaauw aan de opdrachtgever dezelfde garantie welke Blaauw zelf ontvangen van zijn (toe)leveranciers. Om aanspraken op garantie niet te verliezen, dient de opdrachtgever tijdig en conform het gestelde in artikel 12 van deze voorwaarden te reclameren. Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen, materialen, onderdelen etc. blijven eigendom van Blaauw totdat algehele voldoening door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden. De opdrachtgever verplicht zich, wanneer op nog niet betaalde goederen geleverd door Blaauw, beslag worden gelegd, de bevoegde ambtenaar van het eigendomsvoorbehoud van Blaauw in kennis te stellen. Artikel 15. Sloopwerkzaamheden

Wanneer Blaauw in het kader van een opdracht een oude installatie en/of onderdelen daarvan, gebouwen of delen daarvan dient te slopen en/of te verwijderen, vervallen deze zaken aan Blaauw. Stortingskosten van installaties, onderdelen daarvan en/of gesloopte bouwmaterialen komen altijd voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 16. Prijswijzigingen

Bij stijging of daling der prijzen van installaties, onderdelen, bouwmaterialen etc. welke voor de uitvoering ener opdracht benodigd zijn, veranderingen van lonen en/of werkgeverslasten, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen, fiscale wijzigingen e.d. welke zich voordoen na aanvaarding door Blaauw van een opdracht tegen een vooraf vastgestelde prijs, is Blaauw gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de wettelijke bepalingen dienovereenkomstig te verhogen ofte verlagen.

Artikel 17. Overmacht

Storingen in het bedrijf van Blaauw tengevolge van overmacht, (als zodanig zullen o.a. gelden: oorlog, mobilisatie, ontlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en/of andere stremmingen in het verkeer, stagnatie of stopzetting van de leveringen van noodzakelijke onderdelen of gehele installaties e.d., waardoor de normale bedrijfsgang wordt gestoord en/of onmogelijk wordt gemaakt) ontslaan Blaauw redelijkerwijs van het nakomen van de overeengekomen (op)leveringstermijn, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interest e.d. kan laten doen gelden.

Ingevn I van overm aahtzalBla auw aieroanonverwijld mei dine doen aa npdocdrachtgever, waarna de opdrachtgever na ontvangst van die meaedaliag gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht te annuleren, echter dit onder de verplichting van Blaauw af te nemen en aan hem te vergoeden dat gedeelte van de opdracht dat Blaauw heeft uitgeeoera en/of waarvan hij de materialen reeds heeft ontvangen.

Artikel 18. Autheursrechten etc

Door het geven van een opdracht tot eerveelvouaigine of reproduktie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij Blaauw in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowen financiële als andere, uit de vereeeleouaieine of reproduktie voortvloeiende. Het auteursrecht van door Blaauw ontworpen of anders tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto’s, modellen e.d. blijft bij Blaauw berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een opdracht op heeft geplaatst. Wanneer geen opdracht volgt op een besteld ontwerp, dan heeft Blaauw het recht de ontwerpkostea te declareren, terwijl het eerveelvnudigines- en repro-duktierecht bij Blaauw blijft. Artikel 19.

Blaauw is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen, minderwerk zaI in mindering op de aanneemsom worden gebracht. Als meerwerk wordt bepaald al datgende dat door Blaauw op verzoek van de opdrachtgever, buiten datgene dat in de overeenkomst is overeengekomen, wordt of is uitgevoerd. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht zullen worden verrekend, evenals meer- en/of minderwerk, ook indien zij niet schriftelijk zijn opgedragen. Artikel 20.

Alvorens de termijn, waarbinnen het werk tot stand dient te worden gebracht, aanvangt, dient Blaauw van de opdracht- gever te hebben ontvangen: Alle noodzakelijke gegevens betrekking hebbende op het werk, de bouwplaats en de werkomstandigheden, etc,. De benodigde vergunningen ontheffingen, goedkeuringen, toewijzigingen en de vrijwaring voor Blaauw jegens derden. Blaauw zal eerst met de aanvang der werkzaamheden aanvangen, wanneer de bereikbaarheid van de bouwplaats aanvaardbaar is, en er energie komend van openbare nutsbedrijven aanwezig is op de bouwplaats. De termijn van uitvoering en/of oplevering van een werk wordt verlengd met de tijd welke de opdrachtgever een opeisbare termijn, of een gedeelte daarvan, onbetaald laat. De opleveringstermijn zal tevens wegens overmacht overschreden kunnen worden. Onder overmacht kan, buiten de in artikel 17 van deze voorwaarden genoemde zaken, tevens worden verstaan onwerkbare dagen ten gevolge van de weersomstandigheden. Bij uitvoering van een werk in uurloon is de termijn, binnen welke het werk zal worden voltooid, slechts een raming. Voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit termijnoverschrijding, is Blaauw nimmer aansprakelijk. Artikel 21.

De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden, welke niet tot het door Blaauw aangenomen werk behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het aangenomen werk geen vertraging ondervindt. De opdrachtgever dient op zijn kosten - zo de uitvoering van het werk zulks naar het oordeel van Blaauw vergt - te zorgen voor een behoorlijk gelegenheid voor aanvoer, opslag en of afvoer van materialen, werktuigen en/of grondstoffen. De directievoering of aansluiting van het werk geschiedt door Blaauw, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen aan zich heeft voorbehouden, en/of op zich heeft genomen gedeelten van het werk zelf uit te voeren, is hij jegens Blaauw aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen van niet tijdige aanvoer, niet tijdige uitvoering van de werkzaamheden en/of verstoring van de werkzaamheden van Blaauw Artikel 22.

De door Blaauw voor het werk gebruikte materialen en/of grondstoffen zullen van de normaal gebruikelijke handelskwaliteit zijn. Wanneer de opdrachtgever deze materialen en of grondstoffen voor gebruik wil keuren op kwaliteit, dient deze keuring te geschieden direct na aankomst van deze zaken op de bouwplaats. Indien deze keuring alsdan niet geschiedt, wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd. Na verwerking van de materialen is geen reclame omtrent de kwaliteit meer mogelijk, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de verwerkte materialen niet de normale handelskwaliteit bezaten ten tijde van verwerking. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever. Voor Blaauw is een afkeuring van bouwstoffen voor derden eerst relevant, wanneer van deze derden een bepaalde deskundigheid mag worden verondersteld. Keuring in opdracht van de opdrachtgever dient derhalve bij voorkeur te geschieden door officieel erkende instanties zoals T.N.O. Voor de door Blaauw voor de uitvoering van het werk benodigde en aangeleverde materialen, grondstoffen, gereedschappen e.d., draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging, diefstal, brand, etc., vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd, en zulks gedurende de tijd, dat zij aldaar buiten de normale werktijden en derhalve zonder direct toezicht van Blaauw, verblijven. De opdrachgever is verplicht voor zijn rekening aan het werk, daaronder mede begrepen het gebouwde ofte bouwen object waaraan het werk wordt uitgevoerd, te verzekeren tegen alle eventuele schaden. Artikel 23.

Blaauw is nimmer aansprakelijk voor immateriële schaden, bedrijfs- en/of stagnatieschaden. Eventuele schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomende gevallen uitkeert.

Artikel 24.

Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Blaauw dit aan de opdrachtgever meedeelt, dan wel wanneer de opdrachtgever het in gebruik heeft genomen, of heeft laten nemen. Gedurende 30 dagen na dit tijdstip kan de opdrachtgever verbeteringen verlangen van gebreken die aan schuld of nalatigheid van Blaauw kunnen worden toegeschreven en voorzover deze duidelijk omschreven te zijner kennis zijn gebracht. Wanneer er na de oplevering of ingebruikname nog zaken door Blaauw aan de opdrachtgever worden geleverd, dan gaat de termijn van 30 dagen voor deze zaken in op het moment van levering Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze termijn automatisch verlengd indien stagnatie optreedt welke Blaauw niet kan worden aangerekend, zoals overmacht en/of calamiteiten als omschreven in artikel 20 van deze voorwaarden. Artikel 25.

Na oplevering van het werk dient Blaauw de eindafrekening in. Deze omvat: De aanneemsom, De veranderingen ontstaan door meer- en/of minderwerk, Veranderingen ontstaan ten gevolge van wettelijke bepalingen. Betaling van de eindafrekening dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van deze bepalingen. Blaauw heeft het recht, indien het tijdens de bouw opgedragen meerwerk een bedrag € 250,00 te boven gaat, een tussentijdse nota m.b.t. het meerwerk te zenden, welke nota alsdan door de opdrachtgever ook apart dient te worden betaald. Eventuele geschillen over het werk en/of de eindafrekening, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Artikel 26

Blaauw is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materiaal en materieel, voor zover deze schade is ontstaan door nalatigheid of verkeerde handelingen van hemzelf, zijn werknemers of van hen die door of vanwege Blaauw zijn aangesteld. Alle andere eventuele schade is voor rekening van de opdrachtgever en geeft Blaauw recht op schadevergoeding.

Artikel 27.

Indien graafwerkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht voor de aanvang van de werkzaamheden en een duidelijke kaart aan Blaauw te verstrekken, waarop alle ondergrondse leidingen en kabels staan aangegeven. Indien deze leidingen of kabels meer dan 50 centimeter verwijderd liggen van de plaats waarop deze volgens de tekening zouden moeten liggen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, eventueel door de graafwerkzaamheden aangebracht aan deze leidingen of kabels. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde tekening niet, dan wel niet tijdig aan Blaauw word verstrekt, zal worden aangenomen dat zich in het terrein geen leidingen en/of kabels bevinden. Mocht deze veronderstelling niet juist blijken te zijn, en wordt er schade aangericht aan kabels en/of leidingen, dan is deze schade voor rekening van de opdrachtgever. Indien deze ondergrondse leidingen en/of kabels extra kosten bij ontgraving met zich mede brengen, zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever, en zal hiervoor een meerwerknota worden gezonden. Onder extra kosten worden onder meer verstaan: materialen en arbeid ter onderstutting, stellingen ter voorkoming van schade, wachttijden op opzichters, controleurs, beheerders van deze kabels, leidingen, etc.. Artikel 28.

Bij ieder geschil, ongeacht of het handelt over de uitvoering van de werkzaamheden, dan wel wanneer het een financieel geschil betreft, zal de zaak worden voorgelegd aan de naar de regelen der wet bevoegde rechter.